گلیم های قدیمی و جدید دست ساز شرقی بافی
تماس بگیرید : +33620574386

گلیم

 

گلیم شرقی جدید یا قدیمی ،برای استفاده در دکوراسیون با رنگ متفاوت معمولا پشم

TABLE_HEADING_IMAGE نام کالا- TABLE_HEADING_PRICE
گلیم ایران
گلیم ترک
berbere 63X176 cm
Kilim ghashghai
فرش عتیقه مراکش بربر KILIM 108X239 cm
گلیم
گلیم KURDE 95X160 cm
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی
گلیم عتیقه شرقی Anatolia 150x329 cm
گلیم عتیقه شرقی GHASHGHAI 131X246 cm
گلیم عتیقه شرقی GHASHGHAI 150X230 cm
گلیم عتیقه شرقی IRAN 54X215 cm
گلیم عتیقه شرقی kilim 90X635 cm
گلیم عتیقه شرقی KILIM 98X143 cm
عتیقه گلیم   قبیلهای
عتیقه گلیم   قبیلهای BERBERE 134X235 cm
عتیقه گلیمscandinave 142X196 cm