فرش ترکمن - فرش افغانستان
تماس بگیرید : +33620574386

AFGHANISTAN

تصویر محصول نام کالا- قیمت
Balutch
€180.00
Boukhara 100X105 cm
€350.00
 فروخته شد 
Turkmen 115X136 cm
€240.00
فرش آنتیک ترکمن
€80.00
فرش آنتیک ترکمن
€380.00
فرش آنتیک ترکمن
€220.00
فرش آنتیک ترکمن
€260.00
فرش آنتیک ترکمن
€180.00
فرش آنتیک ترکمن
€500.00
فرش آنتیک ترکمن BALUTCH
€50.00
فرش آنتیک ترکمن BALUTCH 82X146 cm
€220.00
فرش آنتیک ترکمن BALUTCH 86X140 cm
€100.00
فرش آنتیک ترکمن Balutch 88X146 cm
€490.00
فرش آنتیک ترکمن YAMUTH 120X180
€280.00
فرش آنتیک ترکمن, Balutch 73X138 cm
€80.00
فرش شرقی
€100.00
فرش شرقی
€380.00